CONDICIONS GENERALS DE VENDA 

INTRODUCCIÓ

Les presents CONDICIONS GENERALS DE VENDA de EUKARYA XOCOLAT SL regulen el procés de venda en línia realitzada a través de la nostra pàgina web www.pavic.cat/eukarya-botiga

El Client consumidor declara que té més de 18 anys i que té la capacitat legal i per actuar suficient per signar contractes de contingut econòmic. En el cas del Client persona jurídica, la persona física que actua en el seu nom i representació declara que té la representació suficient a favor seu per la persona jurídica en el moment de fer la transacció.

Aquestes condicions generals poden ser modificades en qualsevol moment per part de EUKARYA XOCOLAT. No obstant l’anterior, les compres realitzades amb anterioritat a dites modificacions no es veuran afectades i quedaran subjectes a les condicions vigents en el moment d’efectuar-se la compra en qüestió.

Preguem que llegeixi atentament les presents Condicions generals de venda, la nostra Política de cookies i la nostra Política de Privacitat abans d‘utilitzar aquesta pàgina web. A l’utilitzar aquesta pàgina web o realitzar una comanda a través de la mateixa, vostè consent quedar vinculat per dites polítiques.

LES NOSTRES DADES

Les dades de EUKARYA XOCOLAT són les següents:

  • Denominació social: EUKARYA XOCOLAT SL
  • Domicili social: Carrer Mas de la Mora, 9
  • N.I.F.: B72864887
  • Telèfon: 93 886 32 55
  • Correu electrònic: pavic@pavic.cat

LES SEVES DADES

Les dades personals que ens faciliti en el procés de compra o anteriorment seran tractades d’acord amb la Política de Privacitat.

PRODUCTES, DISPONIBILITAT PRODUCTE I VIGÈNCIA DE L’OFERTA

Els productes oferts a www.pavic.cat/eukarya-botiga són els que apareixen en l’apartat corresponent d’aquesta pàgina web. Les imatges que acompanyen els productes oferts són il·lustratives i estan sotmeses als canvis d´embalatge que es puguin realitzar. En qualsevol cas, EUKARYA XOCOLAT actualitza contínuament la seva web per tal que el títol i la descripció coincideixin amb la fotografia del producte ofert.

La informació sobre la composició dels productes, ingredients, avisos de salut, així com altra informació que apareix en aquesta web pot ser modificada, per la qual cosa EUKARYA XOCOLAT no es fa responsable de les diferències que puguin produir-se respecte de la informació que figuri físicament declarada en el propi producte. Per tant, et recomanem que llegeixis sempre detingudament les etiquetes, advertiments i instruccions de l’embalatge del producte abans de consumir-lo, ja que podràs trobar informació més detallada i actualitzada sobre aquest.

Totes les comandes queden subjectes a la disponibilitat dels productes. En el supòsit que no quedi estoc dels productes o bé dificultats pel seu subministrament, s’indicarà així en la pròpia pàgina web o, en el seu cas, EUKARYA XOCOLAT es posarà en contacte amb el Client i li reemborsarà qualsevol quantitat que hagi abonat al respecte.

Tota oferta realitzada per EUKARYA XOCOLAT queda subjecte a la vigència indicada o, en el seu defecte, pel període que estigui a l’abast del Client.

PREU

Els preus de la pàgina web consten en moneda Euro i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), quedant exclòs dels preus que s’indiquen les despeses d’enviament i qualsevol altra taxa que, quan apliquin, s’indicaran de manera separada.

Els preus de venda seran els vigents en el moment en què es realitzi la comanda. EUKARYA XOCOLAT es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment. No obstant l’anterior, aquestes variacions no afectaran a les comandes respecte les quals la comanda ja hagi estat confirmada amb anterioritat a la variació.

PAGAMENT

Un cop seleccionats tots els productes per part del Client, aquests constaran a la cistella de la compra amb el detall del preu total (incloent l’IVA) i, a continuació, el Client haurà de tramitar la comanda i fer el pagament. Per això, caldrà completar la informació que en cada pas del procés de compra li sigui sol·licitada, podent modificar les dades de la comanda en qualsevol moment abans de fer efectiu el pagament.

El pagament de compra dels productes per part del Client es pot realitzar mitjançant targeta de crèdit. Les targetes bancàries acceptades són Visa i Mastercard.

Al fer clic a “Autoritzar pagament” el Client està declarant que és el titular del mitjà de pagament escollit i que té valor d’autorització expressa perquè l’operador bancari carregui al seu compte bancari l’import corresponent. Les targetes de crèdit queden subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de la seva entitat emissora, i en el cas que dita entitat no autoritzi el pagament, EUKARYA XOCOLAT cancel·larà la comanda.

Per a la seva seguretat EUKARYA XOCOLAT ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

FACTURA

El Client rebrà per email després del lliurament un correu electrònic amb el detall dels productes lliurats, els seus preus, descomptes i despeses del servei de preparació i enviament i l’import total del servei.

El Client que vulgui la factura, l’haurà de sol·licitar prèviament abans de finalitzar la compra. Aquesta li arribarà a l’adreça de correu facilitada en format PDF per a descarregar posteriorment.

ENTREGA

L’entrega dels productes comprats a través de la pàgina web es limita al territori de la Península Ibèrica excloent Andorra.

Els productes s’entregaran al Client mitjançant enviament a la direcció d’entrega indicada pel Client en la tramitació de  la comanda.

Els terminis d’entrega són entre 24 i 72 hores laborals (excloent dissabtes, diumenges i festius) des del moment en que es confirma la comanda, a quins efectes el Client rebrà un correu electrònic de confirmació.

Els terminis d’entrega indicats són orientatius i EUKARYA XOCOLAT procurarà respectar al màxim la data prevista d’entrega. EUKARYA XOCOLAT no acceptarà penalitzacions i declina tota responsabilitat per demores en l’entrega degudes a causes de força major o alienes a l’empresa. En cas de retard en l’entrega en el termini indicat, no donarà dret a l’anul·lació de la comanda ni a reclamar a EUKARYA XOCOLAT cap indemnització.

El cost del transport ascendeix a 8,70 Euros i serà a càrrec del Client per comandes per import inferior a 75 Euros. Per comandes per import igual o superior a 75 Euros, el cost del transport serà a càrrec de EUKARYA XOCOLAT.

Es considerarà que s’ha produït l’entrega en el moment en que el producte hagi sigut entregat al Client o a un tercer indicat pel Client adquireixi la possessió material de la comanda, acreditat mitjançant la firma de la recepció de la comanda en la direcció d’entrega convinguda.

EUKARYA XOCOLAT queda exonerada de qualsevol responsabilitat davant la impossibilitat d’entrega del producte en cas d’errada de qualsevol de les dades facilitades pel Client.

EUKARYA XOCOLAT es reserva el dret a cancel·lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, comunicant al Client i justificant la decisió de no servir la comanda per causes alienes a la seva voluntat o de força major, com poden ser accidents de tràfic, climatologia adversa o altres. En aquest casos, donarem opció al Client a rebre una nova comanda similar tant aviat es solucionen les causes alienes o a ser reemborsat pel cost de la comanda realitzada

RESPONSABILITAT PER DEFECTES

En el moment de la recepció, el Client ha de verificar el bon estat dels productes entregats i que aquests es corresponen amb la comanda realitzada. En cas de qualsevol incidència al respecte caldrà fer-ho constar en l’albarà d’entrega del transportista i comunicar-la per escrit a EUKARYA XOCOLAT en el termini màxim de 24 hores. Transcorregut aquest termini, es considerarà que el Client està conforme amb l’entrega de la comanda.

DESISTIMENT

El Client podrà exercir el dret de desistiment en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de recepció del producte per part del Client.

En qualsevol cas, per acceptar tal dret de desistiment serà necessari complir els següents requisits:

  • Els productes han d’estar en les mateixes condicions que quan es van rebre, incloent l’embolcall original.
  • Els productes no poden presentar defectes.
  • No es poden canviar ni retornar els productes personalitzats ni els productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons d’higiene o salut i hagin estat desprecintats després de l’entrega.
  • Tampoc es poden canviar ni retornar productes amb un termini de caducitat inferior o que hagin de ser conservats en fred i no s’hagués respectat la cadena de fred.

Les despeses d’enviament dels productes que es desitgen retornar seran a càrrec del Client. Excepcionalment si ha rebut un producte defectuós o no es correspon amb la compra realitzada i el Client decideix retornar-ho per correu, haurà d’incloure en el paquet el comprovant de les despeses d’enviament. Un cop verificat l’estat dels productes i de confirmar el caràcter defectuós de l’entrega, EUKARYA XOCOLAT reemborsarà al Client l’import dels productes retornats i les despeses d’enviament i devolució corresponents.

Quan es recepcionin els productes objecte de devolució, EUKARYA XOCOLAT verificarà el seu estat i, únicament quan estiguin en perfecte estat es procedirà al canvi o a la devolució de l’import corresponent. L’abonament es realitzarà amb el mateix mètode de pagament utilitzat en la compra, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en que es va informar de l’exercici del dret de desistiment.

Per a l’exercici del dret de desistiment, el Client s’ha d’adreçar a EUKARYA XOCOLAT. Les dades de contacte de EUKARYA XOCOLAT estan disponibles a l’inici d’aquest document.

PRODUCTES I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La descripció i les especificacions tècniques dels Productes incloses en el catàleg online, fitxes o altres tenen caràcter orientatiu i no vinculant.

Les fotografies, imatges i material gràfic que consten en la pàgina web i catàleg online, són propietat de EUKARYA XOCOLAT i es troben emparades i protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual.

Qualsevol tercer s’abstindrà d’efectuar qualsevol tractament de les imatges que figuren en el catàleg indicat, consistent en la seva reproducció, manipulació, distribució o comunicació pública sense l’autorització o consentiment previ i exprés de EUKARYA XOCOLAT. L’incompliment d’aquesta prohibició, facultarà a EUKARYA XOCOLAT a exercitar les accions previstes en la Llei de Propietat Intel·lectual i l’adopció de les mesures cautelars previstes en la mateixa.

ATENCIÓ AL CLIENT

Per qualsevol dubte, consulta, sol·licitud, suggeriment o incidència, pot contactar amb nosaltres a través del número de telèfon 93 886 32 55, del correu electrònic pavic@pavic.cat o bé per correu postal a la següent direcció Carrer Mas de la Mora, 9. Vic (08500).

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les relacions jurídiques entre les Partes es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol acció que pugui derivar-se de la relació entre les parts es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Vic.